Další kolo přijímacího řízení pro rok 2019/20 maturitní a učební obory

Maturitní obory

Přihlášku nutno podat do 28. května 2019

Počet přijímaných uchazečů do maturitních oborů v dalším kole:

Kód oboru Název oboru Může být přijato Délka studia Forma studia
18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání 6 4 roky Denní s maturitou
63-41-M/02 Obchodní akademie           

 • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání
 • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
4 4 roky Denní s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví                   

 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství
 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství – navrhování interiérů
 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na obnovu budov
 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na rozpočtování a kalkulaci staveb
10 4 roky Denní s maturitou
Nutnou podmínkou pro přijetí do oboru STAVEBNICTVÍ je splnění podmínky zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se konala formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT).
 2. Prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Z Matematiky musí uchazeč získat minimálně 8 bodů, z Českého jazyka a literatury minimálně 8 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů):

 • za prospěch maximum 50 bodů,
 • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů
 • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky, pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka, dále počet bodů za vysvědčení.
Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.
Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

Další informace můžete nalézt i na stránkách Školského informačního portálu Královehradeckého kraje

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

 

V Náchodě dne 16. 5. 2019
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Učební obory

Přihlášku ke studiu pro 2. kolo je nutné podat nejpozději do 30. června 2019

Počet přijímaných uchazečů do učebních oborů ve druhém kole:

Kód oboru Název oboru Může být přijato Délka studia Forma studia
23-55-H/01 Klempíř 5 3 roky Denní s výučním listem
36-67-H/01 Zedník 4 3 roky Denní s výučním listem
 

Podmínky přijetí ke vzdělávání do učebních oborů

Přijati budou uchazeči, kteří plní poslední rok povinné školní docházky nebo mají povinnou školní docházku splněnou. V případě většího počtu uchazečů než je počet přijímaných žáků bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch v posledním hodnoceném období povinné školní docházky Nutnou podmínkou pro přijetí je splnění podmínky zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

Ve všech učebních oborech je žákům v 1. – 3. ročníku poskytován finanční příspěvek zřizovatele školy ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč (v závislosti na prospěchu, chování a studovaném ročníku).

Přijímací zkoušky se do učebních oborů nekonají.

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

 

V Náchodě dne 24. 5. 2019
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)