Informační technologie

V Náchodě dne 30. května 2023

Rozhodnutí

o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, v souladu se zákonem 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ke vzdělávání těchto uchazečů:

Poučení o opravném prostředku pro nepřijaté žáky

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to prostřednictvím ředitele Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jan Letzela, Náchod, příspěvkové organizace.

Pořadí Evidenční číslo Body ČJ Body MA Body ZŠ Pomocná kritéria Celkem Výsledek
Přijatí žáci
1. 515 0 14 43 0 57 přijat
2. 516 30 15 39 0 84 přijat
3. 513 23 23 34 0 80 přijat
4. 509 24 15 39 0 78 přijat
5. 506 24 16 37 0 77 přijat 

(nenastoupí)

6. 502 24 10 38 0 72 přijat
Nepřijatí
7. 508 23 10 35 0 68 nepřijat
8. 503 21 13 30 0 64 nepřijat
9. 501 20 8 32 0 60 nepřijat
10. 519 15 8 36 0 59 nepřijat
11. 520 32 8 17 0 57 nepřijat
12. 507 12 8 36 0 56 nepřijat
13 514 15 8 20 0 43 nepřijat
Nesplnil kritéria
517 7 8 30 0 45 nesplnil kritéria

Volba druhého cizího jazyka na SŠ