Obchodní akademie

V Náchodě dne 30. května 2023

Rozhodnutí

o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, v souladu se zákonem 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí ke vzdělávání těchto uchazečů:

Poučení o opravném prostředku pro nepřijaté žáky

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to prostřednictvím ředitele Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jan Letzela, Náchod, příspěvkové organizace.

Pořadí Evidenční číslo Body ČJ Body MA Body ZŠ Pomocná kritéria Celkem Výsledek
Přijatí žáci
1. 708 29 21 46 0 96 přijat
2. 707 31 21 43 0 95 přijat
3. 701 0 11 47 0 58 přijat
4. 705 30 16 33 0 79 přijat
Nepřijatí              
5. 704 20 17 40 0,5 77,5 nepřijat
6. 702 24 16 37 0 77 nepřijat
7. 711 24 10 38 0 72 nepřijat
8. 706 15 8 36 0 59 nepřijat
Nesplnil kritéria
  710 0 7 24 0 31 nesplnil kritéria
  703 0 5 30 0 35 nesplnil kritéria

Volba druhého cizího jazyka na SŠ