Stavebnictví

V Náchodě dne 20. května 2021

Rozhodnutí

o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f)  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, v souladu s opatřením obecné povahy č. j.MSMT-43073/2020-3, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání těchto uchazečů:

   36-47-M/01 Stavebnictví

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to prostřednictvím ředitele Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jan Letzela, Náchod, příspěvkové organizace.

 

Poznámka:

Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 3. 6. 2021

Vzhledem k tomu, že 1 uchazeč o obor Obchodní akademie a 1 uchazeč o obor Stavebnictví se nedostavil k jednotné přijímací zkoušce a řádně se omluvil, je posledním přijatým uchazečem v oboru Obchodní akademie a Stavebnictví 57. uchazeč.