Maturitní obory

Informace pro přijímací řízení maturitní obory

Přihlášky do maturitních oborů je nutno podat do 20. 2. 2024.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (písemný test) a z matematiky (písemný test) se koná 12. a 15. dubna 2024. (Náhradní termín pro všechny uchazeče, kteří se nemohou dostavit a omluví se z řádných termínů zkoušky, je stanoven na 29. a 30. dubna 2024.)

Škola pro školní rok 2024/25 nabízí následující studijní obory:

 • 18-20-M/01 Informační technologie (15 žáků)
 • 36-47-M/01 Stavebnictví (46 žáků)
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (58 žáků)

 

Kritéria přijímacího řízení

 Uchazeči (občané ČR i cizinci) budou přijímáni na základě:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se koná formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT). Aby uchazeč uspěl u zkoušky z matematiky, musí získat minimálně 8 bodů a pro úspěšné složení zkoušky z Českého jazyka a literatury musí získat minimálně 10 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat.

 2. Prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek čtyř hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika) a čtyř známek prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika). Za jedničku se odečítá 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 30 bodů, v případě jedné dvojky 29 bodů atd. Minimum za vysvědčení je 0 bodů.

Lékařský posudek není požadován.

Uchazeči jako součást přihlášky doloží hodnocení ze základní školy za poslední dva ročníky povinné školní docházky na vzorovém formuláři opatřeném razítkem školy a podpisem popř. na formuláři vydaném ZŠ nebo víceletým gymnáziem opatřeným razítkem vydávající školy a podpisem. V případě elektronického podání přihlášky bude tento dokument doložen skenem originálu.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 130 bodů):

 • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů,
 • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů,
 • za prospěch maximum 30 bodů

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky, pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka, pokud i nadále zůstává pořadí stejné, rozhoduje o pořadí uchazeče pořadí zvoleného oboru na přihlášce. (Žák s oborem na 1. místě má přednost před uchazečem, který má obor na druhém místě, atd.). Pokud i dále bude stejný počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů za otevřené úlohy z matematiky.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy 15. května 2024

 

Přijímání cizinců

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR, tj. předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

U uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem. V případě, že žák neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka pro studium daného oboru, nemůže být ke studiu přijat.

Uchazeči přijímaní podle zákona „Lex Ukrajina“

Cizinci, podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále „cizinec“), se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u této osoby ověří pohovorem. V případě, že žák neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka pro studium daného oboru, nemůže být ke studiu přijat.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Žádost o konání písemného testu z matematiky v ukrajinském jazyce bude doložena k přihlášce.

Společně s přihláškou uchazeč doloží, že je „cizincem“. Známky z povinné školní docházky se započítávají. Pokud uchazeč neabsolvoval poslední dva ročníky povinné školní docházky v ČR, je bodové hodnocení převzato z doložených známek odpovídajících ročníků studia na Ukrajině popř. jinde. Známka z ČJL je nahrazena známkou z rodného jazyka.

Tito uchazeči jsou do pořadníku začleněni na základě tzv. redukovaného pořadí.

 

Přílohy (v případě elektronického podání přihlášky je potřeba tyto dokumenty doložit skenem originálu)

 1. Hodnocení ze základní školy za poslední 2 ročníky povinné školní docházky na vzorovém formuláři opatřeném razítkem školy a podpisem, popř. formulář s potvrzením hodnocení ze ZŠ (víceletého gymnázia) opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu vydávající organizace

Další přílohy v případě cizinců

 1. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání písemného testu z matematiky v ukrajinském jazyce
 2. Doklad uchazeče, kterým prokazuje, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

29. 1. 2024

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Přílohy

 

   Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

   Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

   Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce