Maturitní obory

Informace pro přijímací řízení pro rok 2019/20

Přihlášku nutno podat do 1. března 2019

Termíny testů:

 • 1. termín – pátek 12. dubna 2019
 • 2. termín – pondělí 15. dubna 2019

Náhradní termíny testů: pondělí 13. května 2019, úterý 14. května 2019

Počet přijímaných uchazečů do maturitních oborů pro školní rok 2019/20

Kód oboru Název oboru Může být přijato Délka studia Forma studia
18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání 15 4 roky Denní s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví         

 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství
 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství – navrhování interiérů
 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na obnovu budov
 • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na rozpočtování a kalkulaci staveb
56 4 roky Denní s maturitou
63-41-M/02 Obchodní akademie         

 • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání
 • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
56 4 roky Denní s maturitou

Nutnou podmínkou pro přijetí do oboru STAVEBNICTVÍ je splnění podmínky zdravotní způsobilosti (potvrzení lékaře na přihlášce).

 

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se koná formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT).
 2. Prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Z Matematiky musí uchazeč získat minimálně 8 bodů, z Českého jazyka a literatury minimálně 8 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů):

 • za prospěch maximum 50 bodů,
 • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů,
 • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky (pomocná kritéria 0,5-0,1 bodu), pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka (pomocná kritéria 0,05 – 0,01 bodu), dále počet bodů za vysvědčení.

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění. (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

Další informace z CERMATuJednotná přijímací zkouška 2019

Další informace můžete nalézt i na stránkách Školského informačního portálu Královehradeckého
kraje

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

 

V Náchodě dne 30. 1. 2019
RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)