Obchodní akademie – zahraniční obchod a cestovní ruch

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

Profilová maturitní zkouška se skládá z ústní zkoušky z odborných předmětů, praktické zkoušky z odborných předmětů a od školního roku 2020/21 je součástí profilové zkoušky také písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, popř. písemná a ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika.

 

Praktická maturitní zkouška

Koná se formou písemné práce a probíhá ve dvou dnech:

  1. den – úterý 19. 4. 2022 – 120 minut – Zahraniční obchod a cestovní ruch v anglickém jazyce. Zkouška se koná na PC.
  2. den – čtvrtek 21. 4. 2022 – 120 minut – 180 minut – Technika zahraničního obchodu a cestovního ruchu. Zkouška se koná na PC.

Struktura praktické maturitní zkoušky:

Předmět Časová dotace

(minuty)

Max. počet bodů

za danou část zkoušky

Min. počet bodů

pro úspěšné složení dané části zkoušky

Technika ZO a CR 180 135 54
ZO a CR v ANJ 120 100 45

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Doba trvání práce je 120 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu (10 min). Žák si volí z 6 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 40%. Celkový počet bodů za písemnou práci je 24 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 10 bodů. Při písemné práci má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Zkouška proběhne v termínu 12. 4. 2022.

  1. Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. března 2022, pro podzimní období do 30. června 2022. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 60%. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je 36 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 16 bodů. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. Zkouška proběhne v termínu 18. – 19. 5. 2022.

 

Profilová zkouška z cizího jazyka

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov. Doba trvání práce je 120 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu (10 min). Žák si volí z 3 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z cizího jazyka je 40%. Celkový počet bodů za písemnou práci je 20 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 9 bodů. Při písemné práci má žák možnost použít překladový slovník. Zkouška se koná na PC a proběhne v termínu 13. 4. 2022.

  2. Ústní zkouška. Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jednu z 20 otázek. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z cizího jazyka je 60%. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 14 bodů. Zkouška proběhne v termínu 18. – 19. 5. 2022.

 

Ústní zkouška z odborných předmětů.
(Zkouška proběhne v termínu 18. – 19. 5. 2022)

Písemná příprava na tuto část zkoušky trvá 15 minut. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. Hodnocení je prováděno v souladu s čl. III Kritéria pro hodnocení prospěchu přílohy č. 1 Školního řádu.

  1. Zahraniční obchod a cestovní ruch (24 témat – z předmětu Technika zahraničního obchodu a cestovního ruchu a z předmětu Světová geografie a ekonomika);
  2. Ekonomika (24 témat).

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.


   Kritéria hodnocení a organizace profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a následující)

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMICKÉHO BLOKU (ekonomika, účetnictví)

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU

   Přihláška k nepovinné ústní maturitní zkoušce 2021