Obchodní akademie – zahraniční obchod a cestovní ruch

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02
Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Cestovní ruch a zahraniční obchod (20 otázek), Ekonomika  a účetnictví (20 otázek),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (22. a 24. 4. 2024):

  1. den – 120 minut Zahraniční obchod a cestovní ruch v druhém cizím jazyce – 22. 4.
  2. den – 180 minut Technika zahraničního obchodu a cestovního ruchu – 24. 4.

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 54 bodů z Techniky zahraničního obchodu a cestovního ruchu a 45 bodů ze Zahraničního obchodu a cestovního ruchu v druhém cizím jazyce.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Doba trvání práce je 120 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu (10 min). Žák si volí z 6 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 40%. Celkový počet bodů za písemnou práci je 24 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 10 bodů. Při písemné práci má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Zkouška proběhne v termínu 8. 4. 2024.

  2. Ústní zkouška Pro ústní zkoušku si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 31. března 2024, pro podzimní období do 30. června 2024. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 60%. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je 36 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 16 bodů.

Profilová zkouška z cizího jazyka

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov. Doba trvání práce je 120 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu (10 min). Žák si volí ze 3 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z cizího jazyka  je 40%. Celkový počet bodů za písemnou práci je 20 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 9 bodů. Při písemné práci má žák možnost použít překladový slovník. Zkouška proběhne v termínu 9. 4. 2024.

  2. Ústní zkouška. Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jednu z 20 otázek. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z cizího jazyka je 60%. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 14 bodů.


   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA

   Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z NĚMECKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKONOMIKY

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU

   Nahrazení zkoušky z cizího jazyka standardizovanou zkouškou

   4.B – Kritéria hodnocení a organizace profilové maturitní zkoušky