Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška – jarní a podzimní termín 2018/19

Maturitní zkouška žáků středních škol probíhá podle §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Podrobné informace o maturitní zkoušce (společné části) lze nalézt na www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část je tvořena dvěma povinnými zkouškami (pro rok 2018/19) z těchto předmětů:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika

Nepovinné zkoušky

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů cizí jazyk, matematika nebo matematika+.

Opravné zkoušky

Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu).

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně. Ostatní úspěšně složené části komplexní zkoušky se mu započítávají z předchozího období. 

Opravné zkoušky společné části lze konat v pěti následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

 • k jarnímu termínu do 1. prosince 2018
 • k podzimnímu termínu do 25. června 2019

Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách. Výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval.

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a vzdělávacích záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně dvou zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy a témat zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy.

Žákům náleží pět vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Ústní zkoušky jsou v jarním termínu stanoveny ředitelem školy pro třídy 4.A, 4.B a 4.S
od 20. 5. – 24. 5. 2018, ve třídě 4.C od 16. 5. do 17. 5. 2018

 

Profilová zkouška v oboru  18-20-M/02 Informační technologie se zaměřením na podnikání

Ústní maturitní zkouška – dva předměty Ekonomika (25 témat) a Odborné předměty ICT. Zkouška z Odborných předmětů ICT bude obsahovat 25 maturitních otázek z předmětů Aplikace na PC
(6 otázek), Grafika na PC (5 otázek), Hardware (5 otázek), Operační systémy (3 otázky), Počítačové sítě (5 otázek) a jedna otázka bude zaměřena na programování.

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

 1. den – 240 minut Programování (200 bodů)
 2. den – 120 minut Grafických prací (100 bodů) a 120 minut zadání z předmětu Aplikace na PC (100 bodů)

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 60 bodů z programování, 35 bodů z grafických prací a 35 bodů z kancelářských aplikaci na PC. Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 18-20-M/02 Informační technologie si žáci mohou volit v profilové části navíc dvě nepovinné zkoušky z předmětů druhý cizí jazyk a matematika. Žák nemůže mít stejný cizí jazyk ve společné i v profilové části maturitní zkoušky. 

Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

 

Profilová zkouška v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Konstrukce pozemních staveb (28 témat), Stavební konstrukce (25 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

 1. den – 280 minut Konstrukce pozemních staveb
 2. den – 280 minut Stavební konstrukce

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 36-47-M/01 Stavebnictví si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů deskriptivní geometrie, informatika, matematika.

 

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

Ústní maturitní zkouška – dva předměty – student si volí ze tří předmětů: Účetnictví (25 témat), Ekonomika (25 témat), Druhý cizí jazyk (25 témat), jiný než ve společné části maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

 1. den – 180 minut Ekonomika (135 bodů)
 2. den – 240 minut Účetnictví (180 bodů) – zkouška se koná na PC

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 54 bodů z Ekonomiky a zároveň 72 bodů z Účetnictví.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika.

 

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Cestovní ruch a zahraniční obchod (25 témat), Ekonomika  a účetnictví (25 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

 1. den – 180 minut Zahraniční obchod a cestovní ruch v cizím jazyce (ANJ – 120 minut, druhý cizí jazyk – 60 minut)
 2. den – 240 minut Technika zahraničního obchodu a cestovního ruchu

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika (výběr maximálně dvou).

Vše výše uvedené platí pro jarní i podzimní zkušební období.  

 

Náhradní a opravné zkoušky

Náhradní a opravné zkoušky pro maturanty se konají v měsíci září následujícího školního roku (společná i profilová část maturitní zkoušky). Zkoušky se konají podle jednotného zkušebního schématu, který je stanoven až na základě přihlášek žáků.

Pozvánku ke konání náhradních a opravných zkoušek obdrží žák nejpozději v průběhu posledního týdne prázdnin na své „kmenové“ škole. V pozvánce bude uvedeno kam a kdy se má k příslušné zkoušce (zkouškám) dostavit.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

 


obor 36-47-M/01 Stavebnictví

 
Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (školní rok 2021 – 2022)

Seznam literárních děl – formulář

Maturitní otázky z předmětu KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Pozemní stavby

Maturitní otázky z předmětu KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Navrhování interiérů

Maturitní otázky z předmětu KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Rozpočtování a kalkulace staveb

Maturitní otázky z předmětu STAVEBNÍ KONSTRUKCE
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
       Navrhování interiérů


obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

 
Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA

Seznam literárních děl – formulář

Témata pro ústní maturitní zkoušku z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

Maturitní otázky z předmětu EKONOMICKÝ BLOK (ekonomika, účetnictví)
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Zahraniční obchod a cestovní ruch

Maturitní otázky z předmětu EKONOMIKA
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Podnikání

Maturitní otázky z předmětu ÚČETNICTVÍ
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Podnikání

Maturitní otázky z předmětu ZAHRANIČNÍ OBCHOD A CESTOVNÍ RUCH
        ústní maturitní zkouška, zaměření – Zahraniční obchod a cestovní ruch


obor 18-20-M/01 Informační technologie

 
Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA

Seznam literárních děl – formulář

Témata pro ústní maturitní zkoušku z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUSKÉHO JAZYKA

Maturitní otázky z předmětu EKONOMIKA

Maturitní otázky z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ICT