Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška – jarní a podzimní termín 2019/20

Maturitní zkouška žáků středních škol probíhá podle §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat ve středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a v pracovních dnech v období od 4. května 2020 do 6. května 2020. Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písmených prací v podzimním zkušebním období stanoví MŠMT nejpozději do 1. února 2020, konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (jednotné zkušební schéma) pak do 15. srpna 2020.

Podrobné informace o maturitní zkoušce (společné části) lze nalézt na www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část je tvořena dvěma povinnými zkouškami (pro rok 2019/20) z těchto předmětů:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika

Nepovinné zkoušky

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů cizí jazyk, matematika nebo matematika+.

Opravné zkoušky

Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu).

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně. Ostatní úspěšně složené části komplexní zkoušky se mu započítávají z předchozího období.

Opravné zkoušky společné části lze konat v pěti následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

  • k jarnímu termínu do 2. prosince 2019
  • k podzimnímu termínu do 25. června 2020

Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách. Výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a vzdělávacích záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně dvou zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy a témat zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy.

Žákům náleží pět vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Ústní zkoušky jsou v jarním termínu stanoveny ředitelem školy pro třídy 4.A – od 18. – 21. 5. 2020, 4.B – od 20. – 22. 5. 2020, 4.C od 21. – 22. 5. 2020 a ve třídě 4.S – od 18. – 20. 5. 2020

Matematika+

Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky – Matematika+, je včetně všech příloh uveden v souborech ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení.

Náhradní a opravné zkoušky

Náhradní a opravné zkoušky pro maturanty se konají v měsíci září následujícího školního roku (společná i profilová část maturitní zkoušky). Zkoušky se konají podle jednotného zkušebního schématu, který je stanoven až na základě přihlášek žáků.

Pozvánku ke konání náhradních a opravných zkoušek obdrží žák nejpozději v průběhu posledního týdne prázdnin na své „kmenové“ škole. V pozvánce bude uvedeno kam a kdy se má k příslušné zkoušce (zkouškám) dostavit.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.