Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška – jarní a podzimní termín 2020/21

Maturitní zkouška žáků středních škol probíhá podle §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a podle opatření obecné povahy vydaných MŠMT.

Ve školním roce 2020/21 se  písemné zkoušky  z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebudou konat.

V jarním zkušebím období se didaktické testy konají 24. – 26. května.

Podrobné informace o maturitní zkoušce (společné části) lze nalézt na www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků.

Nepovinné zkoušky

Mezi nepovinné zkoušky byly nově zařazeny (opatřením obecné povahy MŠMT) ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Cízího jazyka. Žák je povinnen oznámit řediteli školy, zda chce skládat nepovinnou zkoušku z Českého jazyka a literatury popř. z Cízího jazyka nejpozději do 30. dubna 2021. Přihlásí-li se ke zkoušce z Českého jazyka a literatury odevzdá k tomuto datu také seznam literárních děl.

Ostatní nepovinné zkoušky zůstávají nezměněny.

Źák se může přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky: cizí jazyk (anglický, německý, ruský), matematika, matematika rozšiřující (dříve matematika+).

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Od školního roku 2020/2021 se žáci mohou v rámci nepovinných zkoušek společné části přihlásit také ke zkoušce matematika rozšiřující.

Opravné zkoušky

Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí.

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně. Ostatní úspěšně složené části komplexní zkoušky se mu započítávají z předchozího období.

Opravné zkoušky společné části lze konat v pěti následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září (podzimním zkušebním období), nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

  • k jarnímu termínu do 1. prosince 2020

Pozvánku ke konání náhradních a opravných didaktických testů obdrží žák nejpozději v průběhu posledního týdne prázdnin na své „kmenové“ škole. V pozvánce bude uvedeno kam a kdy se má k příslušné zkoušce (zkouškám) dostavit.

Opravné a náhradní zkoušky (didaktických testů) se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a vzdělávacích záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně dvou zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy a témat zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy s výjimkou ústní a písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, kde je forma částečně upravena vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Ústní zkoušky jsou v jarním termínu stanoveny ředitelem školy pro třídy 4.A od 14. – 16. 6. 2021 a pro třídy 4BC a 4.S  od 7. – 10. 6. 2021.