Stavebnictví

Profilová zkouška v oboru 36-47-M/01
Stavebnictví

   Kritéria hodnocení odborných profilových zkoušek maturitní zkoušky 36–47–M/01 Stavebnictví

Ústní maturitní zkouška – dva předměty: Konstrukce pozemních staveb (26 témat), Stavební konstrukce (25 témat),

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech (19. a 21. 4. 2021):

  1. den – 280 minut Konstrukce pozemních staveb
  2. den – 280 minut Stavební konstrukce

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 36-47-M/01 Stavebnictví si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů deskriptivní geometrie, informatika, matematika.

Od školního roku 2020/21 je součástí profilové zkoušky také písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, popř. písemná a ústní zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí.

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Doba trvání práce je 125 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu. Žák si volí ze 6 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 40%. Při písemné práci má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Zkouška proběhne v termínu 7. 4. 2021.
  2. Ústní zkouška Pro ústní zkoušku si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. března 2021, pro podzimní období do 30. června 2021. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 60%.

Profilová zkouška z cizího jazyka

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů , jehož minimální rozsah je 200 slov. Doba trvání práce je 80 minut čistého času. Váha písemné práce v rámci hodnocení z cizího jazyka je 40%. Při písemné práci má žák možnost použít překladový slovník. Zkouška proběhne v termínu 8. 4. 2021.
  2. Ústní zkouška. Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z cizího jazyka je 60%.

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2019/20 a 2020/21)

   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a nasledující)

Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Pozemní stavby

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Rozpočtování a kalkulace staveb

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze STAVEBNÍ KONSTRUKCE
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů