Stavebnictví

Profilová zkouška v oboru 36-47-M/01 Stavebnictví
Zaměření: pozemní stavitelství, rozpočtování a kalkulace, navrhování interiérů (design)

Profilová maturitní zkouška se skládá z ústní zkoušky z odborných předmětů, praktické zkoušky z odborných předmětů, z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, popř. písemné a ústní zkoušky z cizího jazyka, pokud si žák zkoušku z cizího jazyka zvolí ve státní části.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 36-47-M/01 Stavebnictví si žáci mohou volit v profilové části navíc až dvě nepovinné zkoušky z předmětů deskriptivní geometrie, informatika, matematika.

 

Praktická maturitní zkouška

Koná se formou písemné práce a probíhá ve dvou dnech:

  1. den – středa 19. 4. 2023 – 180 minut Konstrukce pozemních staveb.
    Zkouška se koná na PC.
  2. den – pátek 21. 4. 2023 – 120 minut Stavební konstrukce

Struktura praktické maturitní zkoušky:

Předmět Časová dotace

(minuty)

Max. počet bodů

za danou část zkoušky

Min. počet bodů

pro úspěšné složení dané části zkoušky

Konstrukce pozemních staveb 180 100 35
Stavební konstrukce 120 100 35

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Doba trvání práce je 120 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu (10 min). Žák si volí z 6 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 40%. Celkový počet bodů za písemnou práci je 24 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 10 bodů. Při písemné práci má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Zkouška proběhne v termínu 3. 4. 2023.

  1. Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli ČJ pro jarní období do 30. března 2023, pro podzimní období do 30. června 2023. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z českého jazyka a literatury je 60%. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je 36 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 16 bodů. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. Zkouška proběhne v termínu 17. – 19. 5. 2023 pro třídu 4.S a v termínu 22. – 25. 5. 2023 pro třídu 4.SI.

 

Profilová zkouška z cizího jazyka

Skládá se ze dvou dílčích částí:

  1. Písemná práce. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 200 slov. Doba trvání práce je 120 minut čistého času. Do tohoto limitu je započten i čas na výběr tématu (10 min). Žák si volí z 3 zadání. Váha písemné práce v rámci hodnocení z cizího jazyka je 40%. Celkový počet bodů za písemnou práci je 20 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 9 bodů. Při písemné práci má žák možnost použít překladový slovník. Zkouška proběhne v termínu 4. 4. 2023.

  2. Ústní zkouška. Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jednu z 20 otázek. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška 15 minut. Váha ústní zkoušky v rámci hodnocení z cizího jazyka je 60%. Celkový počet bodů za ústní zkoušku je 30 bodů. Pro úspěšné složení dílčí zkoušky je nutné získat alespoň 14 bodů. Zkouška proběhne v termínu 17. – 19. 5 2023 pro třídu 4.S a v termínu 22. – 25. 5. 2023 pro třídu 4.SI.

 

Ústní zkouška z odborných předmětů.
Zkouška proběhne v termínu 17. – 19. 5. 2023 pro třídu 4.S a v termínu 22. – 25. 5. 2023 pro třídu 4.SI..

Písemná příprava na tuto část zkoušky trvá 15 minut. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. Hodnocení je prováděno v souladu s čl. III Kritéria pro hodnocení prospěchu přílohy č. 1 Školního řádu.

  1. Konstrukce pozemních staveb (20 témat podle jednotlivých zaměření);
  2. Stavební konstrukce (20 témat).

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.


   Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA (šk. rok 2021/22 a následující)

Seznam literárních děl – formulář

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Pozemní stavby

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Navrhování interiérů

   Témata pro ústní maturitní zkoušku z KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
zaměření – Rozpočtování a kalkulace staveb

   Témata pro ústní maturitní zkoušku ze STAVEBNÍ KONSTRUKCE
zaměření – Pozemní stavby, Rozpočtování a kalkulace staveb,
Navrhování interiérů

   Kritéria hodnocení a organizace profilové maturitní zkoušky – 4.S

   Kritéria hodnocení a organizace profilové maturitní zkoušky – 4.SI