Stavebnictví

Obor 36-47-M/01 Stavebnictví

Obor Stavebnictví je čtyřletý studijní obor, který připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve stavebnictví v oblastech stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců, ve stavebních laboratořích, na úseku správním, i v oblasti výzkumu. Studium dává široký odborný základ i pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem.

Žáci jsou připravováni zejména na:

  • zajišťování a posuzovaní přípravy a realizaci investičních akcí;
  • navrhování jednoduchých staveb a příslušných částí staveb (dle zaměření oboru) včetně dodatečných stavebních úprav;
  • vypracovávání projektové dokumentace;
  • řídit stavebních a montážních prací;
  • zajišťování správy a údržby objektů (dle zaměření oboru);
  • zajišťování výroby stavebních materiálů a výrobků a jejich odbyt.

Zaměření na:

  • pozemní stavitelství je technické zaměření pro získání odborných znalostí a dovedností ve stavebních oborech. Absolvent má rozšířené znalosti v oblasti návrhu a posouzení stavebních konstrukcí;
  • rozpočtování a kalkulace staveb je určeno pro žáky se zájmem o ekonomiku. Prohlubuje znalosti žáků v oblasti stanovování cen stavebních prací, fakturace a přípravy staveb. Absolvent je schopen stanovit cenu stavebních děl pro výběrová řízení;
  • navrhování interiérů (design) je vhodné pro žáky se zájmem o řešení vnitřních prostor staveb. Rozvíjí dovednosti při návrhu interiérů s ohledem na jejich funkčnost, variabilitu a provázání na technické zařízení objektu.

Do prvního ročníku střední školy se přijímají žáci, kteří absolvovali povinnou školní docházku a splnili podmínky pro přijetí ke studiu. Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde). V přijímacím řízení je přihlíženo i k prospěchu uchazeče na základní škole v souladu s kritérii přijímacího řízení zveřejněnými do 31. ledna roku, ve kterém se jednotné zkoušky konají.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách.


Učební plán

 
   Stavebnictví