Whistleblowing

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém, který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelům je umožněno podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace.

Oznámení lze podat:

  • ústně – pověřené osobě
  • písemně – na adresu školy s označením obálky „NEOTVÍRAT – Whistleblowing“
  • elektronicky – prostřednictvím oznamovacího formuláře platformy Nenech to být

Pověřenou osobou je v rámci vnitřního oznamovacího systému Mgr. Helena Kudelová.

Oznamovací formuláře

Formulář pro žáky


Formulář pro zaměstnance