Speciální pedagog

Zabývá se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů. Na rozdíl od speciálního pedagoga v ŠPZ nemůže ŠSP uskutečňovat speciálně pedagogickou diagnostiku za účelem vytvoření doporučení k integraci žáka vedoucí k finanční částce se vzděláváním žáka normativně svázané. Je pomocníkem a rádcem pedagogů v otázkách vzdělávání  žáků.

Čemu pomáhá

 • Vzdělávání heterogenních skupin žáků v jednom třídním kolektivu.
 • Vzdělávání žáka se závažným stupněm potřeby podpůrných opatření.
 • Vytvoření podmínek pro týmovou spolupráci.
 • Více příležitostí k individuální práci se žákem (i s ostatními žáky ve třídě).
 • Možnost lépe poznat osobnost žáka (žáků).

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. 

Diagnostické a intervenční činnosti

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).

       Realizace intervenčních činností, tj.:

 • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
 • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka.
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

Metodické a koordinační činnosti

Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.

Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.


Kontakt

Jméno E-mail
Kudelová Helena, Mgr. kudelovahelena@soanachod.cz