Tesař

Obor 36-64-H/01 Tesař

Obor Tesař je tříletý učební obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Učební obor připravuje absolventy, aby:

 • četli technickou dokumentaci staveb a zhotovovali jednoduché stavební výkresy a náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem;
 • prováděli jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
 • připravovali a organizovali pracoviště, stanovili potřebu materiálu a počet pracovníků;
 • volili a používali potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovali je, ručně opracovávali a strojně obráběli dřevo;
 • volili správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů;
 • prováděli základní tesařské práce, rozměřovali a zakládali jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, vázali a montovali jednoduché tesařské konstrukce, adaptovali narušené tesařské konstrukce;
 • rozeznávali vady dřeva, volili vhodné ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostním vlivům a požáru;
 • prováděli jednoduché výpočty z oboru;
 • posuzovali optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj., používali materiálové a technické normy;
 • orientovali se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;
 • sledovali a hodnotili množství a kvalitu vykonané práce.

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška opravňuje absolventa učebního oboru ucházet se o nástavbové studium.


Učební plán

 
   Tesař