Malíř a lakýrník

Obor 39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Obor Malíř a lakýrník je tříletý učební obor, který připravuje žáky pro činnosti související s tímto povoláním. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Učební obor připravuje absolventy, aby:

 • navrhovali jednoduchá barevná řešení interiérů a fasád;
 • volili a používali materiály a výrobky a připravovali je pro zpracování;
 • volili technologické a pracovní postupy;
 • připravovali podklady, nátěrové hmoty a tapety;
 • nanášeli nátěrové hmoty různými technikami;
 • aplikovali tapety;
 • prováděli přípravné malířské a lakýrnické práce;
 • četli technickou dokumentaci a získávali z ní potřebné informace;
 • připravovali a organizovali pracoviště;
 • volili vhodné nátěrové systémy, vypočítávali spotřebu nátěrových hmot aj. materiálů;
 • volili a používali vhodné nářadí a pracovní pomůcky a udržovali je;
 • posuzovali pracovní podmínky pro možnost realizace prací (teplota, vlhkost vzduchu, prašnost aj.) a volili optimální pracovní podmínky;
 • používali materiálové a technické normy;
 • orientovali se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, zpracovávali položkové rozpočty;
 • chápali vliv profesních činností na životní prostředí a minimalizovali škodlivé vlivy.

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška opravňuje absolventa učebního oboru ucházet se o nástavbové.


Učební plán

 
   Malíř a lakýrník