Zedník

Obor 36-67-H/01 Zedník

Obor Zedník je tříletý učební obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Učební obor připravuje absolventy, aby:

 • četli technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovali jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem;
 • prováděli jednoduché výpočty spotřeby materiálu;
 • připravovali a organizovali pracoviště, stanovili potřebu materiálu a počet pracovníků;
 • volili a používali potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovali je;
 • volili a správně používali materiál a výrobky pro zednické práce, dopravili je na místo zpracování a připravili je pro zpracování;
 • volili správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů;
 • prováděli základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách;
 • prováděli jednoduché výpočty z oboru;
 • posuzovali optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;
 • používali materiálové a technické normy;
 • orientovali se v jednoduchých cenových záležitostech oboru.

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška opravňuje absolventa učebního oboru ucházet se o nástavbové studium.


Učební plán

 
   Zedník