Klempíř

Obor 23-55-H/01 Klempíř

Obor Klempíř je tříletý učební obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Učební obor připravuje absolventy, aby:

 • zhotovovali části klempířských stavebních výrobků a konstrukcí, sestavovali je a spojovali do celků;
 • osazovali a montovali klempířské stavební výrobky a konstrukce na stavbách;
 • zhotovovali, montovali a osazovali opláštění tepelných izolací;
 • udržovali a opravovali klempířské konstrukce, vyměňovali jejich poškozené části;
 • kontrolovali provedení a osazení stavebních klempířských výrobků a konstrukcí;
 • používali technickou dokumentaci;
 • vyhotovovali pomocné dílenské náčrty klempířských výrobků, částí klempířských konstrukcí, prováděli pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí, spotřeby materiálu pro jejich výrobu apod.;
 • připravovali a organizovali pracoviště;
 • volili, používali a udržovali nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, měřidla a pracovní pomůcky pro zpracování jemných plechů a profilů, rozlišovali druhy materiálů, používané ke konstrukci klempířských výrobků podle jejich mechanických a technologických vlastností;
 • volili a používali materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty (např. pájky, tmely, lepidla, mazací prostředky apod.), volili technologické a pracovní postupy zpracování klempířských výrobků a konstrukcí;
 • ručně zpracovávali jemné plechy a profily;
 • volili, seřizovali a obsluhovali základní druhy klempířských strojů a prováděli na nich technologické operace při výrobě a opravách klempířských výrobků;
 • kontrolovali rozměry a tvar plechových dílců.

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška opravňuje absolventa učebního oboru ucházet se o nástavbové.


Učební plán

 
   Klempíř