Učební obory

Informace pro přijímací řízení

Přihlášky do učebních oborů je nutno podat do 1.3.2022

Přijímací zkoušky se do učebních oborů nekonají.

Škola pro školní rok 2022/23 nabízí následující učební obory:

23-55-H/01 Klempíř

  • počet přijímaných žáků 12

36-64-H/01 Tesař

  • počet přijímaných žáků 7

36-67-H/01 Zedník

  • počet přijímaných žáků 12

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

  • počet přijímaných žáků 12

Podmínky přijetí ke vzdělávání do učebních oborů

Přijati budou uchazeči, kteří plní poslední rok povinné školní docházky nebo mají povinnou školní docházku splněnou. V případě většího počtu uchazečů než je počet přijímaných žáků bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch v posledním hodnoceném období povinné školní docházky. Nutnou podmínkou pro přijetí je splnění podmínky zdravotní způsobilosti.

 

Ve všech učebních oborech je žákům v 1. – 3. ročníku poskytován finanční příspěvek zřizovatele školy ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč (v závislosti na prospěchu, chování a studovaném ročníku).

 

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

V Náchodě dne 31. 1. 2022

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)