Učební obory

Informace pro 2 kolo přijímacího řízení do učňovských oborů

Přihlášky do 2. kola je nutno podat do 26.5.2023 (nahlížení do spisu je možné 29. 5. 2023 od 15 do 16 hodin)

Přijímací zkoušky se do učebních oborů nekonají.

Škola pro školní rok 2023/24 nabízí ve druhém kole přijímacího řízení následující učební obory a počty míst:

23-55-H/01 Klempíř

  • počet přijímaných žáků 2

36-64-H/01 Tesař

  • počet přijímaných žáků 1

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

  • počet přijímaných žáků 3

Podmínky přijetí ke vzdělávání do učebních oborů ve 2. kole

Přijati budou uchazeči, kteří plní poslední rok povinné školní docházky nebo mají povinnou školní docházku splněnou. V případě většího počtu uchazečů než je počet přijímaných žáků bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch v posledním hodnoceném období povinné školní docházky. Nutnou podmínkou pro přijetí je splnění podmínky zdravotní způsobilosti.

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, rozhovorem. V případě, že žák neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka pro studium daného oboru, nemůže být ke studiu přijat.

Ve všech učebních oborech je žákům v 1. – 3. ročníku poskytován finanční příspěvek zřizovatele školy ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč (v závislosti na prospěchu, chování a studovaném ročníku).

 

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

V Náchodě dne 15. 5. 2023

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)