2. kolo přijímacího řízení – učební obory

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení

Do 2. kola přijímacích zkoušek mohou podat přihlášky výhradně uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Do 24. května 2024 můžete podat:

  • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Kombinace oborů i počet škol na přihlášce je na vás. Záleží vždy na konkrétní nabídce volných míst, ale nepodceňte ani kritéria pro přijetí na volná místa. Dobře si z DIPSY či webu školy zjistěte, zda kritéria bez problému plníte.

Přihlášky do učebních oborů je nutno podat do 24. 5. 2024

Škola pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 nabízí následující učební obory:

36-67-H/01 Zedník – počet přijímaných žáků 3

39-41-H/01 Malíř a lakýrník – počet přijímaných žáků 3

Poznámka: Pro obory 23-55-H/01  Klempíř pro stavebnictví a 36-64-H/01  Tesař nebude druhé kolo otevřeno

 

Kritéria přijímacího řízení do učňovského oboru

Všichni uchazeči o studium (občané ČR i cizinci) budou přijímáni na základě průměrného prospěchu prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla devátý ročník ZŠ). Přijímací zkoušky se do učebního oboru nekonají. Přijati mohou být uchazeči, kteří plní poslední rok povinné školní docházky nebo mají povinnou školní docházku splněnou. V případě většího počtu uchazečů než je počet přijímaných žáků bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch prvního pololetí v posledním hodnoceném období povinné školní docházky. V případě stejného průměru bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch 2. pololetí v předposledním hodnoceném období povinné školní docházky.

Spolu s přihláškou je nutné doložit lékařský posudek, že žák může studovat vybraný učební obor.

Uchazeči spolu s přihláškou doloží (v případě elektronického podání přihlášky je potřeba tyto dokumenty doložit skenem originálu) 

  1. Hodnocení ze základní školy za poslední 2 ročníky povinné školní docházky na vzorovém formuláři opatřeném razítkem školy a podpisem, popř. formulář s potvrzením hodnocení ze ZŠ (víceletého gymnázia) opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu vydávající organizace (viz příloha č. 1)
  2. Lékařský posudek na předepsaném formuláři (viz příloha č. 2)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy, úřední desce a v DIPSY 21. 6. 2024

 

Přijímání cizinců

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR, tj. předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

U uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. V případě, že uchazeč neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka pro studium daného oboru, nemůže být ke studiu přijat.

Uchazeči přijímaní podle zákona „Lex Ukrajina“

Cizinci, podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále „cizinec“), prokáží při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních odborných školách v pohovoru znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. V případě, že žák neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka pro studium daného oboru, nemůže být ke studiu přijat.

Společně s přihláškou uchazeč doloží, že je „cizincem“. Známky z povinné školní docházky se započítávají. Pokud uchazeč neabsolvoval poslední dva ročníky povinné školní docházky v ČR, je bodové hodnocení převzato z doložených známek odpovídajících ročníků studia na Ukrajině popř. jinde. Známky z ČJL je nahrazena známkou z rodného jazyka.

Přílohy (v případě elektronického podání přihlášky je potřeba tyto dokumenty doložit sken originálu)

  1. Hodnocení ze základní školy za poslední 2 ročníky povinné školní docházky na vzorovém formuláři opatřeném razítkem školy a podpisem, popř. formulář s potvrzením hodnocení ze ZŠ (víceletého gymnázia) opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu vydávající organizace
  2. Lékařský posudek na předepsaném formuláři

Cizinci

  1. Doklad uchazeče, kterým prokazuje, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 
15. 5. 2024

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


Přílohy

 

   Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

   Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání