2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2022/23 pro 2. kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Přihlášky podávejte do 20. 5. 2022

Počet přijímaných uchazečů do maturitních oborů pro školní rok 2022/23

Kód oboru Název oboru Může být přijato Délka studia Forma studia
18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání 4 4 roky Denní s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví

  • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství
  • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství – navrhování interiérů
  • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na rozpočtování a kalkulaci staveb
6 4 roky Denní s maturitou
63-41-M/02 Obchodní akademie

  • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání
  • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
19 4 roky Denní s maturitou

Uchazeči budou přijímáni na základě:

  1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se konala formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT).
  2. Prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Z Matematiky musí uchazeč získat minimálně 8 bodů, z Českého jazyka a literatury minimálně 8 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat. Pokud uchazeč v prvním kole zkoušku nedělal nebo nezískal příslušný počet bodů, bude muset složit zkoušku obdobnou zkoušce státní a prokázat své znalosti získáním alespoň minimálního počtu bodů. Přijímací zkouška bude dne 27. 5. 2022 v 8.00 v budově školy A (Náchod, Pražská 931, bývalá Stavebka). Ostatní uchazeči doloží své výsledky z jednotné přijímací zkoušky VÝPISEM VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ (2022). Výsledky budou vyvěšeny 27. 5. 2022.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie) a čtyř známek prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů)- škola započítá nejlepší doložený výsledek:

  • za prospěch maximum 50 bodů,
  • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů,
  • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky (pomocná kritéria 0,1-0,5 bodu), pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka (pomocná kritéria 0,05 – 0,01 bodu), dále počet bodů za vysvědčení.

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

 

V Náchodě dne 16. 5. 2022

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy