3. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů a počet přijímaných uchazečů do maturitních oborů pro školní rok 2022/23

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky byly MŠMT stanoveny na následující termíny:

OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory 12. dubna 2022  13. dubna 2022 10. května 2022 11. května 2022

Ke konání jednotné přijímací zkoušky budou uchazeči pozváni písemně po podání přihlášky nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 1.3.2022.

 

Kód oboru Název oboru Může být přijato Délka studia Forma studia
18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání 15 4 roky Denní s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví

  • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství
  • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství – navrhování interiérů
  • ŠVP Stavebnictví se zaměřením na rozpočtování a kalkulaci staveb
58 4 roky Denní s maturitou
63-41-M/02 Obchodní akademie

  • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání
  • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch
58 4 roky Denní s maturitou

Uchazeči budou přijímáni na základě:

  1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se koná formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT).
  2. Prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Z Matematiky musí uchazeč získat minimálně 8 bodů, z Českého jazyka a literatury minimálně 8 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů):

  • za prospěch maximum 50 bodů,
  • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů,
  • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky (pomocná kritéria 0,5-0,1 bodu), pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka (pomocná kritéria 0,05 – 0,01 bodu), dále počet bodů za vysvědčení.

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

V Náchodě dne

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy