2. kolo přijímacího řízení

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů (nahlížet do spisu bude možné 30. 5.  2023 od 9.00 do 10.00 hodin)

(registrační číslo pro výsledky přijímacího řízení je možné získat na telefonu 491 426 243 v době od 7.30 do 13.30 hodin)

 

Škola vyhlašuje 2. kolo příjímacího řízení do maturitního oboru:

63-41M/02          Obchodní akademie                počet přijímaných           3 (přihlášku je nutné podat do 29. 5. 2023)

 

Škola vyhlašuje 2. kolo příjímacího řízení do maturitních oborů:
18-20-M/01         Informační technologie              počet přijímaných žáků    3 (přihlášku je nutné podat do 26. 5. 2023)

36-47-M/01         Stavebnictví                               počet přijímaných žáků    2 (přihlášku je nutné podat do 26. 5. 2023)

 

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů pro 2. kolo

Uchazeči budou přijímáni na základě:

  1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se konala formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT) v dubnu 2023 (resp. v květnu 2023). Výsledek těchto zkoušek doloží žák protokolem o výsledcích jednotné přijímací zkoušky, popř. rozhodnutím ze školy, kde konal zkoušku v prvním termínu, z něhož vyplývá bodové hodnocení ze zkoušku z ČJL a z MAT.
  2. Prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Z Matematiky musí uchazeč získat minimálně 8 bodů, z Českého jazyka a literatury minimálně 8 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů):

  • za prospěch maximum 50 bodů,
  • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů,
  • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky (pomocná kritéria 0,5-0,1 bodu), pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka (pomocná kritéria 0,05 – 0,01 bodu), dále počet bodů za vysvědčení.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjela na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. V případě, že žák neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka pro studium daného oboru, nemůže být ke studiu přijat. Cizinec měl na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Všechny žádosti jsou součástí přihlášky ke studiu na střední škole. Je nutné je podat do 26. 5. 2023.

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

Poznámka: Do studijních oborů není nutná lékařská prohlídka.

Další informace můžete nalézt i na stránkách Školského informačního portálu Královehradeckého kraje

Přihlášku je možné stáhnout ve formátu PDF: Formulář přihlášky pro žáky

 

V Náchodě dne 17. 5. 2023

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace.

Přijímání na střední školy a konzervatoře (MŠMT)