Učební obory

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení – učební obory

V Náchodě dne 22. dubna 2022

Rozhodnutí

o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, v souladu se zákonem 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání těchto uchazečů:

 
   23-55-H/01 Klempíř

   39-41-H/01 Malíř, lakýrník

   36-64-H/01 Tesař

   36-67-H/01 Zedník

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to prostřednictvím ředitele Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jan Letzela, Náchod, příspěvkové organizace. (Vzor pro odvolání, je přílohou dopisu „rozhodnutí o nepřijetí“, který nepřijatým žákům bude doručen prostřednictvím české pošty.)

 

Poznámka:

Přijatí uchazeči, v případě zájmu o naši školu, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 6. 5. 2022.