Učební obory

Výsledky přijímacího řízení do učňovských oborů pro školní rok 2020/21

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku do učňovských oborů (23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař, 36-67-H/01 Zedník, 39-41-H/01 Malíř, lakýrník) byli přijati.

Zápisové lístky odevzdávají přijatí uchazeči poté, co budou znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které uvedli na přihlášce, nejpozději však do termínu 15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.

(Dne 23. dubna 2020 budou na adresu zákonných zástupců, resp. zletilých žáků odeslány rozhodnutí o přijetí. V pravém horním rohu je uvedeno identifikační číslo = registrační číslo, které je uvedeno ve výsledkových listinách.)


V Náchodě dne 22. dubna 2020 ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 2 odst. 1 a násl. zákona č. 135/2020 Sb. O zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do 1. ročníku oboru vzdělání:

   36-64-H/01 Tesař

   36-67-H/01 Zedník

   39-41-H/01 Malíř, lakýrník

   23-55-H/01 Klempíř

 

Upozornění

Zápisové lístky odevzdávají přijatí uchazeči poté, co budou znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které uvedli na přihlášce, nejpozději však do termínu 15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.
Upozorňujeme, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizaci odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy.

 

V Náchodě dne 22. 4. 2020

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy