Učební obory

V Náchodě dne 30. dubna 2019 ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla v souladu s §59, § 60 a §165 odst. 2. písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že přijímá/nepřijímá ke vzdělávání ve střední škole do 1. ročníku oboru vzdělání 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař, 36-67-H/01 Zedník, 39-41-H/01 Malíř a lakýrník žáky uvedené v následujících výsledkových listinách.


Výsledkové listiny přijímacího řízení

23-55-H/01 Klempíř

36-64-H/01 Tesař

36-67-H/01 Zedník

39-41-H/01 Malíř a lakýrník