Učební obory

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení – učební obory

V Náchodě dne 29. května 2023

Rozhodnutí

o přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, v souladu se zákonem 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání těchto uchazečů:

Výsledková listina
Obor: 23-55-H/01 Klempíř
Pořadí Identifikační číslo Bodové hodnocení Výsledek
Přijatí žáci
1. 801 1.80 přijat
2. 804 2,50 přijat

 

Výsledková listina
Obor: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník
Pořadí Identifikační číslo Bodové hodnocení Výsledek
Přijatí žáci
1. 805 1.64 přijat
2. 808 2,79 přijat
3. 806 3,33 přijat

 

Výsledková listina
Obor: 36-64-H/01 Tesař
Pořadí Identifikační číslo Bodové hodnocení Výsledek
Přijatí žáci
1. 802 1.80 přijat
2. 810 2.69 přijat
Nepřijatí žáci
3. 809 2,79 nepřijat
4. 807 3,33 nepřijat
       
       

 
Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to prostřednictvím ředitele Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jan Letzela, Náchod, příspěvkové organizace. 

Poznámka:

Přijatí uchazeči, v případě zájmu o naši školu, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 12. 6. 2023