Montér suchých staveb

Obor 36-66-H/01 Montér suchých staveb

Obor Montér suchých staveb je tříletý učební obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Učební obor připravuje absolventy, aby:

  • četli technickou dokumentaci pozemních a suchých staveb, zhotovovali jednoduché výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem;
  • připravovali a organizovali pracoviště, stanovili spotřebu materiálu a počet pracovníků, volili a používali nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovali je;
  • volili a používali materiály a výrobky pro montáže suchých staveb, znali jejich mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti;
  • volili technologické postupy a navrhovali pracovní postupy montáží suchých staveb podle technické dokumentace, posuzovali optimální podmínky pro suché montáže;
  • volili, obsluhovali a udržovali ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení pro suché montáže;
  • montovali nosné konstrukce stěn, stropních podhledů, instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb a napojovali je na stavební konstrukce; oplášťovali nosné konstrukce deskami a kazetami;
  • orientovali se v jednoduchých cenových relacích oboru.

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Studium ve středním odborném učilišti je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška opravňuje absolventa učebního oboru ucházet se o nástavbové studium.