Pokrývač

Obor 36-69-H/01 Pokrývač

Obor Pokrývač je tříletý učební obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru.

Učební obor připravuje absolventy, aby:

 • zhotovovali střešní krytiny sklonitých a plochých střech z různých materiálů;
 • četli technickou dokumentaci střech a zhotovovali jednoduché pokrývačské výkresy a náčrty;
 • připravovali a organizovali pracoviště;
 • volili a používali nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky a udržovali je;
 • volili a správně používali materiál a výrobky pro pokrývačské práce, dopravili je na místo zpracování a připravili před zpracováním;
 • volili správný technologický a pracovní postup pokrývačských prací podle prováděcích výkresů;
 • posoudili optimální pracovní podmínky pro pokrývačské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;
 • používali materiálové a technické normy;
 • stanovili potřebu materiálu a pracovníků;
 • orientovali se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;
 • sledovali a hodnotili množství a kvalitu vykonané práce;
 • hotové dílo zaměřili a zakreslili do výkresu.

Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška opravňuje absolventa učebního oboru ucházet se o nástavbové.