3. kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Kritéria přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2021/22 pro 3. kolo přijímacího řízení do studijních oborů:

18-20-M/01 Informační technologie

 • počet volných míst 7
 • podání přihlášky do 30. 6. 2021

36-47-M/01 Stavebnictví

 • počet volných míst 8
 • podání přihlášky do 30. 6. 2021

63-41-M/02 Obchodní akademie

 • počet volných míst 8
 • podání přihlášky do 30. 6. 2021

Uchazeči budou přijímáni na základě:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou, jež se koná formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (MAT).
 2. Prospěchu z prvního pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Z Matematiky musí uchazeč získat minimálně 7 bodů, z Českého jazyka a literatury minimálně 7 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat. Pokud uchazeč v prvním kole zkoušku nedělal nebo nezískal příslušný počet bodů, bude muset složit zkoušku obdobnou zkoušce státní a prokázat své znalosti získáním alespoň minimálního počtu bodů. Přijímací zkouška bude dne 7. 7. 2021 v 8.00 v budově školy B (bývalá Obchodní akademie). Ostatní uchazeči doloží své výsledky z jednotné přijímací zkoušky VÝPISEM VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ (2021).

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů prvního pololetí osmého ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie) a čtyř známek prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první a druhý cizí jazyk, matematika). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 10 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů)- škola započítá nejlepší doložený výsledek:

 • za prospěch maximum 50 bodů,
 • za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů,
 • za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za zkoušku z matematiky (pomocná kritéria 0,1-0,5 bodu), pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z českého jazyka (pomocná kritéria 0,05 – 0,01 bodu), dále počet bodů za vysvědčení.

Vzdělávání cizinců se řídí §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (dále jen Školský zákon).

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání podle Školského zákona za stejných podmínek. Osoby, které nejsou uvedeny v předchozí větě, mají za stejných podmínek přístup ke střednímu vzdělávání, pokud pobývají oprávněně na území ČR.

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky se stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, předloží-li nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.

 

RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy