Provoz školy a testování žáků v období 1. – 10. 9. 2021

V souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 Provoz a testování (dále také „Manuál) – viz https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf budeme testovat žáky školy 1., 6. a 9. 9. 2021.   

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Vše je potřeba doložit písemným potvrzením. 

V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny v Manuálu. Dále pro něho platí přísnější režimová opatření – viz Manuál str. 13-14.  

Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech musí mít každá osoba zakryty dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.