Maturitní obory

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení – maturitní obory

V Náchodě dne 27. května 2022

Rozhodnutí

o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, v souladu se zákonem 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání těchto uchazečů:

 
   36-47-M/01 Stavebnictví

   63-41-M/02 Obchodní akademie

   18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání
 

Poučení o opravném prostředku pro nepřijaté žáky

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to prostřednictvím ředitele Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jan Letzela, Náchod, příspěvkové organizace. (Vzor pro odvolání, je přílohou dopisu „rozhodnutí o nepřijetí“, který nepřijatým žákům bude doručen prostřednictvím české pošty. Netýká se žáků, kteří neuspěli u zkoušky.)