Maturitní obory

V Náchodě dne 30. dubna 2019 ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla v souladu s §59, § 60 a §165 odst. 2. písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že přijímá/nepřijímá ke vzdělávání ve střední škole do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 36-47-M/01 Stavebnictví, 63-41-M/02 Obchodní akademie žáky uvedené v následujících výsledkových listinách.

Upozornění pro přijaté uchazeče

Upozorňujeme, že dle § 60g školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizaci odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. do 16. 5. 2019). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve jmenované škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Upozornění pro nepřijaté uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitelky Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace.


Výsledkové listiny přijímacího řízení

18-20-M/01 Informační technologie

36-47-M/01 Stavebnictví

63-41-M/02 Obchodní akademie