Oznámení pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči o studium,
  těší nás, že jste si podali přihlášku na naši školu. V souvislosti s epidemií COVID- 19 došlo k úpravám v organizaci JPZ. Oproti rokům minulým došlo k navýšení časového limitu – test z českého jazyka a literatury na 70 minut. Test z matematiky trvá nově 85 minut.

Přijímací zkoušky na naši školu proběhnou podle Jednotného zkušebního schématu vyhlášeného MŠMT v termínu 3. a 4. května 2021. Pokud máte naši školu na 1. místě, obdržíte pozvánku na pondělí 3. května 2021, máte-li naši školu na 2. místě, obdržíte pozvánku na úterý 4. května 2021. V případě, že se na další škole, kam se hlásíte, přijímací zkoušky nekonají, dostanete pozvánku k přijímacím zkouškám na oba termíny na naši školu.

Z pozvánka k JPZ vyčtete, kde a v kolik hodin máte být u JPZ. Stanovený čas, prosím, dodržte. Testy se konají, v budově B školy (bývalá Obchodní akademie), na adrese Náchod, Denisovo nábřeží 673. K JPZ vezměte s sebou pozvánku a nějaký průkaz totožnosti s fotografií. Evidenční číslo přihlášky z pravého rohu si zapamatujte, pod tímto číslem budou zveřejněny Vaše výsledky na webových stránkách školy a na budově školy.

Přijímací zkoušky na všechny maturitní obory proběhnou v budově B – Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod. Někteří z Vás mají čas na přihlášce předsunut před začátek administrace zkoušky až o 40 minut. Důvodem je zajištění Vaší bezpečnosti v souvislosti s epidemií COVID-19.

Všechny uchazeče o vzdělání upozorňujeme, že v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT čj. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. 4. 2021, které se odvolává na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, bude ke zkoušce připuštěn pouze žák, který:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARs-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARs-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Tento doklad o provedení testu můžete nahradit:

 1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARs-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARs-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARs-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARs-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 3. certifikátem Mzdr ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále je „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Doklad o negativním testu (viz předchozí odstavec), žák odevzdá při vstupu do budovy

JPZ budou organizovány za zvýšených hygienických podmínek. Následující text vymezuje podmínky středních škol, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Zásady bezpečného chování

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci odevzdají při vstupu do budovy „Doklad o negativním testu“
 • Vstup do školy je povolen pouze s respirátorem (resp. odpovídající ochranou nosu a úst).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách respirátory (resp. odpovídající ochranu nosu a úst).
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Budovu školy mohou žáci opustit pouze za doprovodu zákonných zástupců. V případě, že je zákonný zástupce nevyzvedne před budovou, budou přestávku trávit ve třidě, ve které píší testy.
 • Ve třídách a na toaletách je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce.
 • Vždy po příchodu do třídy si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.
 • Ve třídách se pravidelně větrá
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací a rýsovací potřeby (propisovací tužku, tužku na rýsování, 2 pravítka, kružítko a úhloměr).

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci Covid-19 (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák, který nebude mít s sebou „Doklad o negativním testu“, nebude ke zkoušce připuštěn. Pokud svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy má takový žák právo konat náhradní zkoušku ve dnech 2. a 3. června 2021.

Výsledky budou zveřejněny 20. 5. 2021 v budově školy a na webových stránkách pod evidenčním číslem (na pozvánce v pravém horním rohu). Nahlížení do spisu bude umožněno 19. 5. 2021 od 16.00 do 17.00 v budově B, Denisovo nábřeží 673, Náchod. V případě přijetí musíte zápisový lístek odevzdat na vybrané škole nejpozději do 30. 5. 2021.
Přeji hodně úspěchů při přijímacích zkouškách.

RNDr. Věra Svatošová
ředitelka školy


   Oznámení pro uchazeče o studium